Alla inlägg av Marcus Davidsson

Information från avdelningen!

 

Till avdelningens medlemmar i sektion Fiberväven
Kommentar till den pågående namninsamlingen.
Beslutet att återta förhandlingsrätten är enligt våra stadgar §19 mom.6. Enligt vårt förbund är stadgarna korrekt tolkade.
Ytterligare kommentarer till detta beslut kommer att lämnas på ett medlemsmöte.
När det gäller beskrivningen av hur förtroendevalda i avdelningsstyrelsen har agerat så  är det beklagligt att man valt att uttrycka sig på detta sätt. De som är utpekade uppfattar detta som ett personangrepp och kränkande särbehandling av förtroendevald.
Det är varje medlems rätt att på ett demokratiskt sätt uttrycka sina åsikter. Detta ska naturligtvis ske av egen fri vilja och en personlig uppfattning.
Den text som presenteras tillsammans med namninsamlingen innehåller felaktigt grundade påståenden och personangrepp. Därför är det viktigt att vara införstådd med att det inte bara är textens författare som får stå för detta utan även den som väljer att skriva under.
Kränkande särbehandling definieras som ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Det kan vara genom ord och handlingar, men också i digital form som mejl, sms eller i sociala medier. Handlingarna kan komma från chefer och kollegor eller från en hel arbetsgrupp.
Kränkningar kan ta sig många olika uttryck på arbetsplatsen och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Att bli exkluderad från möten, ignorerad, utsatt för sexistiska skämt, nedsättande ord, ryktesspridning eller förlöjliganden är exempel på kränkande särbehandling.
Att utsättas för kränkande särbehandling är känslomässigt påfrestande och kan i längden leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Förändring av diagnosförsäkringen

1 / 1
Förändring av diagnosförsäkring
På avdelningens medlemsmöte den 14/11 2022 beslutades att avdelningen säger upp den extra försäkringen som berör diagnosdelen from den 1/1 2023. Kostnaden har varit 25 kronor per medlem/månad som avdelningen har stått för.
Bakgrunden till denna uppsägning är att villkoren i diagnosdelen förändrades den 1/1 2022. Förändringen var att ta bort hörselnedsättning och diabetes som ersättningsbar diagnos.
Många av våra medlemmar har tidigare drabbats av dessa diagnoser och försäkringen har därför tappat i värde för medlemmarna.
Det man även gjorde i samband med detta var att man la till ett antal diagnoser av allvarligare sort som ersättningsbar.
Om du fortfarande vill ha förhöjd ersättning upp till 50 000 kronor i stället för 25 000 kronor som försäkringen kan komma att ge från och med 1/1–2023 med godkänd diagnos, kan du själv kontakta Folksam och individuellt komplettera med ett tillägg.
Avdelningsstyrelsen 21/11 2022